Lai nodrošinātu drošu studiju, tālākizglītības un darba procesu, kā arī mazinātu Latvijas Universitātes darbiniekiem, studentiem un apmeklētājiem risku inficēties ar Covid-19, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumus Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, LU apstiprināti jauni epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanas noteikumi.

Covid-19 izplatības epidemioloģiskās drošības noteikumi LU

Rīkojums: Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 izplatības laikā, grozījumi rīkojumā Nr. 1/545 16.03.2021.

Noteikumi: Latvijas Universitātes epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanas noteikumi Covid-19 izplatības laikā. Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 16.03.2021.

LU darbinieku un studentu pienākumi

 • LU mājaslapā un LU e-pastā sekot līdzi LU vadības rīkojumiem, norādījumiem un ieteikumiem par epidemioloģiskās drošības pasākumiem LU;
 • ievērot Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) ieteikumus;
 • nepulcēties LU telpās;
 • uzturoties LU telpās, ievērot divu metru vai maksimāli iespējamo distanci starp personām;
 • ienākot un uzturoties LU telpās, nodrošināt LU apsardzei un apkalpojošajam personālam savas personas identificēšanas iespējas, pēc pieprasījuma uzrādīt derīgu darbinieka vai studenta apliecību;
 • laika posmā no 21.12.2020. līdz 06.04.2021. apmeklētāju vai viesu uzaicināšana vai ierašanās LU telpās ir aizliegta, izņemot uzņēmumu un institūciju pārstāvjiem, ja tie veic ar LU noslēgtā līgumā noteikto saistību izpildi vai spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētu pienākumu izpildi, ievērojot visus valstī un LU noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus;
 • neatrasties LU telpās ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai karantīnas, izolācijas vai pašizolācijas noteikšanas gadījumā;
 • sekot līdzi savam veselības stāvoklim; ja parādās akūta elpceļu infekcija ar Covid-19 raksturīgajām pazīmēm, nekavējoties ziņot pamatstruktūrvienības vai darba vadītājam, studiju programmas direktoram, metodiķim vai kārtējās plānotās nodarbības pasniedzējam, atstāt LU telpas un sazināties ar ārstu;
 • darba vadītājs pirms darbinieka atgriešanās darbā klātienē (pēc pašizolācijas vai karantīnas) aicina uzrādīt apliecinājumu (noslēgta darbnespējas lapa, negatīvs Covid-19 testa rezultāts vai to apliecinoša ārstējošā ārsta izziņa 027/u), ka persona nerada inficēšanās risku apkārtējiem;
 • nekavējoties ziņot uz e-pastu covidtrauksme@lu.lv un tālruni 26189898 par Covid-19 inficēšanās gadījumiem vai riskiem, kas saistīti ar iespēju inficēties ar Covid-19, kā arī sniegt darba aizsardzības sistēmas vadītājam visu nepieciešamo informāciju komunikācijai ar SPKC;
 • iespēju robežās izmantot lietotni “Apturi Covid”;
 • pēc iespējas samazināt kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu – skārienjutīgo ekrānu, datoru, tastatūru u.c. – izmantošanu, kā arī nenodot no personas personai šīs iekārtas, darba rīkus un aprīkojumu, tai skaitā rakstāmpiederumus;
 • LU telpās jālieto mutes un deguna aizsegi, izņemot gadījumus, ja personas ir atdalītas ar atdalošu barjeru vai persona darba telpā atrodas vienatnē;
 • korespondenci un dokumentus iesniegt un saņemt centralizēti Juridiskā departamenta Dokumentu pārvaldības nodaļā (Raiņa bulv. 19, Rīga, 136. telpa).

Darba process

Pamatstruktūrvienību vadītāji laika posmā no 16.03.2021. līdz 06.04.2021. organizē darbu attālināti,  darbu klātienē var veikt vienīgi rektora vai rektora pilnvarotas personas noteikti darbinieki, ievērojot MK rīkojumā Nr. 655 un šajos noteikumos noteiktos klātienes darba ierobežojumus un prasības.

Gadījumos, kad pētniecības procesā nepieciešams veikt cilvēka fizioloģiskos mērījumus vai cita veida izmeklējumus un tos iespējams nodrošināt, tikai pētījuma dalībniekam ierodoties LU telpās, zinātniskā projekta vadītājs izvērtē:

 • vai nepieciešamos datus ir iespējams iegūt citā veidā. Ja tas ir iespējams, izmanto alternatīvu risinājumu;
 • vai nepieciešamos mērījumus, izmeklējumus ir iespējams atlikt, līdz uzlabojas epidemioloģiskā situācija. Ja tas ir iespējams, to veikšanu atliek.

Ja pētniecības procesu nav iespējams nedz atlikt, nedz datus iegūt citā veidā, zinātniskā projekta vadītājs sagatavo LU Darba aizsardzības sistēmas vadītājam adresētu, ar struktūrvienības vadītāju saskaņotu iesniegumu/pētījuma norises plānu, kurā norāda:

 • pamatojumu tam, ka pētījuma realizācija ir neatliekama (piemēram, projekta termiņš, neattiecināmas izmaksas u.tml.);
 • personu skaitu, kurām plānots ierasties klātienē, nodrošinot, ka vienlaikus ir ieradies tikai 1 pētījuma dalībnieks un ar viņu strādā tikai 1 zinātniskais darbinieks;
 • plānotos individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus;
 • plānoto klātienes mērījumu, izmeklēšanas norisi, ilgumu;
 • plānotās norises telpas un pētījuma dalībnieku ierašanās ceļu.

Nodrošinot darbu klātienē, pamatstruktūrvienību vadītāji:

 • laika posmā no 16.03.2021. līdz 06.04.2021. darbu organizē tā, lai klātienē darba pienākumus veiktu vienīgi tie darbinieki, kuriem darbu klātienē ir noteicis rektors vai rektora pilnvarota persona un kuri darba specifikas dēļ nodrošina darbu nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti savā dzīvesvietā, ievērojot šādus papildu drošības noteikumus:

  • darba telpā (kas ir mazāka par 30 m2) atrodas tikai viens darbinieks; 
  • darba telpās, kurās ir 2 vai vairāk nekā 2 darba vietas, vienam darbiniekam paredz ne mazāk kā 15 m2 no pieejamās telpu platības;

  • ja nav iespējams ievērot šo noteikumu noteiktās prasības, darba vadītājs izstrādā struktūrvienības darba grafiku tā, lai nodrošinātu šo noteikumu minētās noteiktās prasības.

 • ir atbildīgi par MK noteikumos Nr. 360 noteikto informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipu ievērošanu, kā arī  nodrošina MK rīkojumā Nr. 655 noteikto aizliegumu un ierobežojumu ievērošanu;
 • ja nepieciešams, norīko par epidemioloģiskās situācijas uzraudzību atbildīgo personu pamatstruktūrvienībā un informē par to LU darba aizsardzības sistēmas vadītāju;
 • organizē pasākumus pamatstruktūrvienības darbinieku informēšanai par epidemioloģiskās drošības pasākumiem LU;
 • organizē pasākumus šo noteikumu īstenošanai savā struktūrvienībā;
 • sniedz Finanšu un uzskaites departamentam informāciju par Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumu izmaksām;
 • laika posmā no 21.12.2020. līdz 06.04.2021. pakalpojumu sniegšanu organizē attālināti, tajā skaitā pēc iespējas bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšanu (izņemot gadījumus, kas paredzēti MK rīkojumā Nr. 655). Drukāto grāmatu saņemšanu vai nodošanu bibliotēka nodrošina bezkontakta veidā (studējošie grāmatas rezervē tiešsaistē un ierodas tās saņemt vai nodot bibliotēkā pēc iepriekšēja pieraksta, ar LU rīkojumu noteiktā bibliotēkas darba laikā);
 • sanāksmju norisi organizē attālināti, izmantojot Microsoft Teams sanāksmju rīku;
 • laika posmā no 21.12.2020. līdz 06.04.2021. nodrošina attālinātu studiju, tālākizglītības un interešu izglītības norises formu, izņemot klīnisko praksi rezidentūrā.

Studiju procesa organizēšana

 • Fakultāšu dekāni laika posmā no 21.12.2020. līdz 06.04.2021., ievērojot MK noteikumos Nr. 360, MK rīkojumā Nr. 655, šajos noteikumos u.c. LU spēkā esošajos normatīvajos aktos un pārvaldes lēmumos noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un izmantojot LU Administrācijas vispusīgu atbalstu,  nodrošina studiju īstenošanu attālināti.
 • Klātienē atļauts organizēt individuālu augstākās izglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada pirmajā līdz trešajā ceturksnī un kuru nav iespējams veikt attālināti, un kuras norises laikā ir iespējams ievērot divu metru distanci un nav saskarsmes ar citiem izglītojamajiem vai studējošajiem, kā arī studiju virziena “Veselības aprūpe” visās studiju programmās un klīnisko praksi rezidentūrā.
 • Nodrošinot studiju procesu 2020./2021. akadēmiskajā gadā, jāievēro šādi principi: 
  • 2020./2021. akadēmiskā gada rudens semestra  sesija jāorganizē attālināti, nepieciešamības gadījumā mainot studiju kursa aprakstā noteikto noslēguma pārbaudījumu veidus, vienlaikus ievērojot noteikumu 16.3. punktā noteikto;
  • studiju kursus vai to praktiskās daļas, kurus sakarā epidemioloģisko drošības nosacījumu ievērošanu nebija iespējams apgūt 2020./2021. akadēmiskā gada rudens semestrī, pārceļ uz nākamo semestri, neuzskatot tos par akadēmiskajiem parādiem;
  • studējošajiem, kuriem 2020./2021. akadēmiskais gads ir beidzamais studiju gads, praksēs un praktiskas ievirzes studiju kursos noteikto studiju rezultātu sasniegšanas nodrošināšanai var izmantot citus (atšķirīgus no spēkā esošajiem) studiju procesa un pārbaudījumu īstenošanas veidus vai līdzekļus. Šajā punktā paredzētajos gadījumos plānotās izmaiņas izvērtē studiju virzienu padome (vai tās apakškomisija) un apstiprina fakultātes dome. Pēc izmaiņu apstiprināšanas fakultāte nekavējoties par to informē studējošos;
  • gadījumos, kad studējošais 2020./2021. akadēmiskā gada rudens semestrī ārkārtējās situācijas dēļ nevar izstrādāt noslēguma darbu noteiktajos LU termiņos, studējošais, minot darba izstrādes kavējošos (objektīvos) iemeslus, informē darba vadītāju un iesniedz iesniegumu studiju programmas direktoram par nepieciešamību pagarināt darba iesniegšanas/aizstāvēšanas termiņus vai darba izstrādes pārcelšanu uz nākamo semestri. Šajā punktā noteiktajā kārtībā pārceltā noslēguma darba iesniegšana/aizstāvēšana nav akadēmiskais parāds;
  • plānojot noslēguma darbu izstrādi 2020./2021. akadēmiskā gada pavasara semestrī, studiju virzienu padomes izvērtē nepieciešamību izstrādāt un apstiprināt ārkārtējai situācijai pielāgotas noslēguma pārbaudījumu prasības, vērtēšanas kritērijus un metodiku, tai skaitā tādu darbu vērtēšanai, kuros ārkārtējās situācijas dēļ nav bijis iespējams pilnā apmērā īstenot paredzētos eksperimentus, novērojumus, aptaujas vai citu līdzīgu materiālu ieguvi, lielāku vērību pievēršot darba teorētisko aspektu izstrādes kvalitātei, pilnīgumam, mūsdienīgam, zinātniskam un analītiskam aprakstam, empīriskā pētījuma plānam un iestrādnēm, un darba izstrādes laika plāna izpildei, vienlaikus nodrošinot, ka studējošais sasniedz paredzētos noslēguma darba studiju rezultātus.
 • Ārvalstu studējošajiem, kuri studijas LU sāks pēc 01.01.2021., pirmo semestri (tai skaitā pārbaudījumus) īsteno attālināti un praktiskās daļas apguvi, ja tāda paredzēta pirmajā semestrī, pārceļ uz citu studiju semestri.
 • Attālinātu studiju nodarbībās studējošā pienākums ir pēc pasniedzēja uzaicinājuma ieslēgt kameru un skaļruni, lai nodrošinātu iespēju identificēt nodarbībā klātesošos.
 • Studējošajiem, kuri nevar piedalīties studiju procesā, fakultātes dekāns pēc iespējas nodrošina studiju un pārbaudījumu individuālo plānu izveidi un apstiprināšanu (gadījumos, kad tas nav iespējams, fakultātes dekāns saskaņo to ar atbilstošās jomas prorektoru). Studējošajam, sazinoties ar mācībspēku, dod individuālus uzdevumus studiju kursa apguvei atbilstoši studiju kursa aprakstā noteiktajiem studiju rezultātiem.

Organizējot studijas attālināti, fakultātes dekāns nodrošina:

 • sinhronas tiešsaistes nodarbības (t.sk. lekcijas, seminārus, valodu nodarbības u.c.) organizāciju e-studiju un Microsoft Teams vidē nodarbību sarakstā paredzētajā laikā, vienlaikus fiksējot apmeklējumu;
 • studiju kursu īstenošanu atbilstoši studiju kursu aprakstā noteiktajam plānam, izmantojot tālmācībai un attālinātām studijām piemērotas studiju organizācijas formas, metodes un pārbaudes veidus, nodrošinot studējošajiem studiju kursa aprakstā noteikto studiju rezultātu sasniegšanu;
 • gadījumos, ja nepieciešamas izmaiņas studiju kursa plānā, studiju kursa aprakstā noteiktajos starppārbaudījumos un noslēguma pārbaudījumā, mācībspēks plāno izmaiņas atbilstoši studiju kursa aprakstā noteiktajiem studiju rezultātiem, saskaņo ar studiju programmas direktoru un divas nedēļas iepriekš informē par to studējošos;
 • gadījumos, ja nepieciešamas izmaiņas studiju programmas plānā sakarā ar prakses  kursu vai praktiskas ievirzes kursu, vai tā daļu pārcelšanu uz vēlāku laiku (ja nav iespējams organizēt attālināti uzdevumu izpildi prakses vai praktiskas ievirzes kursiem, vai to daļai), cita pēctecīga studiju kursa īstenošanu, iekļaujot to nodarbību sarakstā;
 • efektīvu komunikāciju ar studējošajiem LU “Mans portāls” un nepieciešamo aktuālo studiju materiālu ievietošanu e-studijās.

Tālākizglītība

 • Laikā no 21.12.2020. līdz 06.04.2021. tālākizglītības (profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmās, tai skaitā pārbaudījumu norises) procesu īsteno tikai attālināti.

Pasākumu rīkošana

 • Ārkārtējās situācijas laikā no 21.12.2020. līdz 06.04.2021. LU telpās klātienē aizliegts organizēt jebkādus publiskus un privātus pasākumus.

Sports un kultūra

 • Organizēti sporta treniņi (nodarbības) LU var tikt organizēti tikai ārtelpās vai attālināti. Organizējot grupu sporta treniņus (nodarbības) ārtelpās, drīkst piedalīties ne vairāk kā 10 personas, nedrīkst izmantot ģērbtuves.
 • Komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta treniņus pieaugušajiem organizē atbilstoši MK noteikumos Nr. 360 un MK rīkojumā Nr. 655 noteiktajam regulējumam.
 • LU amatiermākslas kolektīvi (tai skaitā koris, orķestris, deju un citi tautas mākslas kolektīvi) mēģinājumu procesu īsteno tikai attālināti.

Dalīties