Par pašvaldību

Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir Jēkabpils pilsētas domes izveidota iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un savā darbībā ievēro likumu

„Par pašvaldībām”, citus likumus un Ministru kabineta noteikumus, Jēkabpils pilsētas pašvaldības nolikumu, kā arī domes lēmumus.

Iestādes vadītājs ir pašvaldības izpilddirektors.

Par Jēkabpils pašvaldību