2019.gada 31.oktobrī Latvijas Universitātes Jēkabpils filiāles direktore tikās ar

Krustpils novada domes deputāti un Krustpils pamatskolas direktori Viju Stiebriņu.

Izglītības iestādes direktore V. Stiebriņa sniedza atbalstu un ieskatu projektu meklēšanā,

kā arī to izvēlē. Tika sniegta informācija par vispārīgiem principiem projektu vadībā, dokumentu sagatavošanā,

pamatprincipiem kā sekot līdzi atvērtajiem un gaidāmajiem projektu konkursiem, kādu nozaru projektiem,

un, kādās uzraudzības institūcijās par tiem interesēties. Sirsnīgs paldies par atsaucību!