Galvenā bibliotēka

LU Jēkabpils filiāles direktore Daina Spuriņa tikās ar Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vadītāju Zinaīdu Rabšu un Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāju Gitu Elksnīti.
Tika noslēgta mutiska vienošanās par Sadarbības līgumu, par bibliotēkas resursu izmantošanas iespējām studentu vajadzībām, savstarpējās informācijas apriti un nepieciešamo semināru norisi bibliotēkā.